اسامی صورت های فلکی (بروج)

اسامی صورت های فلکی (بروج)

از زمان های بسیار دور و شاید همراه با آغاز تمدن های بدوی، افرادی بودند که هر شب به آسمان خیره می شدند و مسیر حرکت و جایگاه ستارگان را مد نظر می گرفتند این اشخاص را ستاره بین می نامیدند. این ستاره بین ها احکاماتی را یافته بودند تا با آن بتوانند احوالات زندگی مردم را پیشگویی کنند. و بدین نحو علم استرولوژی پا به عرصه وجود گذاشت و مطالعه این علم جدید در مصر آنروزگاران وسعت و دامنه خاصی پیدا نمود. معبران مصری قوانین ویژه ایی را برای پیشگویی اتفاقات بر حسب موقعیت اجرام سماوی کشف کردند.  یکی از این سیستم ها داوری بود که با آن تقدیر و سرنوشت انسان را بیان می کردند. سیستم دوم "طبیعی" بود که با آن اتفاقات مربوط به حیوانات و طبیعت بیجان را پیشگویی می کردند، همچون وضعیت هوا یا شکار حیوانات. و بدین لحاظ جا دارد تا مبدا علم آسترولوژی را یونان باستان قلمداد کنیم.

منطقه البروج که همان کمربند فرضی بر پهنه آسمان به عرض ۸ درجه است و حرکت ماه و خورشید و دیگر سیارات اصلی در محدوده آن مجسم میشود در واقع ابتکار همان دانشمندان نجوم در دوره مصر باستان است. و از همان موقع به ۱۲ قسمت ۳۰ درجه ای تقسیم شده بود که به هر ۳۰ درجه نام یک برج در رابطه با علامت اختیاری صورت فلکی که نمایانگر آن بود عطا کردند.

 

 

کاربرد مباحث منطقه البروج برای پیشگویی سرنوشت هر مولود - همانطور که بارها اشاره شده است - منوط به رسم دقیق موقعیت کواکب در زمان تولد است و باید در آن زاویه بین کواکب را به دقت تحت نظر گرفت.
(منبع کتابی از مهندس فرزاد مشکوه)

از قرن ۱۸ به بعد کوشش های بسیاری در کشورهای غربی در پیشبرد علم آسترولوژی شده است و متمم های بسیار زیادی به این علم زده شده است. نگرش عامی جای خود را به تعاریف روانشناسانه داده و سعی بیشتر بر شناخت درونیات، فلسفه فردی، تطابق عاطفی دو نفر، شراکت و مسائل مالی است.