سیارات در ستاره بینی و نجوم احکامی

سیارات در ستاره بینی و نجوم احکامی

از زمان های بسیار قدیم فرق بین سیارات (کواکب) و ثوابت (ستارگان) بر بشر معلوم بوده است. بابلی ها به سیارات "ستارگان غلط انداز" می گفتند و آنها را با ویژگی های خودشان دسته بندی می کردند. این دسته بندی به واسط دو حالت بوده است، یکی با مشاهده و ارصاد کواکب و تشخیص صفات طبیعی آنها، یکی هم نسبت تاثیرات هر کواکب بر روی زمین. کاهنان بابلی از روی برج های بلند معابد یا "زیگورات ها" به رصد ستارگان می پرداختند و در نتیجه در پیشگویی زمین لرزه ها، سیل ها، و به دیگر تاثیرات که بر اثر اجرام سماوی بر روی زمین منجر میشد، اقدام می نمودند. ثبت و ضبط این اتفاقات در یک مدت زمان بسیار طولانی پایه و اساس احکام نجوم شد تا ملت ها بتوانند بر این مبنا علم آسترولوژی خود را پیشرفت دهند. از جمله یونانیان و رومی ها نهایت تلاش خود را در این راه مبذول داشته اند و آنچه امروزه به عنوان اصول و قواعد مدون و مرجع برای ما باقی مانده است حاصل تلاش آنها است.

ارتباط کواکب با عناصر مختلف اساطیری احتمالا چیزی اختیاری و اتفاقی است اما باید دانست که این افسانه های اساطیری نیز صرفا حکایت لطیف و خیالی نیستند بلکه نوعی از حقیقت خاص را در خود پنهان کرده اند. و هر جا ستاره یا کواکبی با داستانی اساطیری آمیخته شده است به این دلیل است که هم سیاره و هم افسانه از حقیقتی یکسان هستند. در ذیل جدولی آمده که  از خصوصیات هر سیاره که کاربردی در آسترولوژی دارد، تهیه شده. در پست های بعدی بلاگ زائیچه شرح کاملی از هر سیاره تقدیم خواهد شد.