خانه ها یا بیت ها در آسترونومی

خانه ها یا بیت ها در آسترونومی

خانه ها در استرولوژی به شکل دایره ایی که به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم شده است ترسیم می شود. این دایره در واقع مداری است که صورت های فلکی در آن طلوع و غروب می کنند. لازم به ذکر است که نباید مدار خانه ها را با مدار زودیاک اشتباه بگیرید. مدار زودیاک مداری است که بیانگر حرکت ظاهری خورشید است (از دید ناظر زمینی خورشید در مداری به دور زمین در حرکت است، این اشتباه دید است و در واقع زمین است که در این مدار به دور خورشید می چرخد) در صورتی که مدار خانه ها حلقه ایی است که منشاء آن چرخش ۲۴ ساعته زمین به دور محور خود است.

نقطه تلاقی این دو مدار در لحظه تولد شخص با توجه به محل تولد است که با محاسبات به دست می آید. سیارات و کواکب در دو صورت قابل شرح هستند. یک نماد خورشیدی باشند یا در یک خانه باشند. به عنوان مثال دو نفر ممکن است هر دو دارای طالع خورشیدی (آنچه تا کنون به عنوان طالع بینی می دانستید) میزان هستند اما ممکن است یکی از آن دو نماد خورشیدی میزان را در خانه ۱۲ داشته باشد در حالی که نماد خورشید میزان آن یکی در خانه ۱ قرار گرفته باشد. این ممکن است که منجر به ایجاد ۲ تیپ شخصیتی کاملا متفاوت شود.

 

 

 

آسترونومر ها مدار ۲۴ ساعته زمین را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کرده اند، هر خانه ۳۰ درجه است. دقت کنید که خانه ها به صورت ثابت قرار دارند و این صورت های فلکی و سیارات هستند که جابه جا می شوند. در زاییچه ایی که از سایت ما دریافت می کنید خانه ها با نقطه چین مشخص شده اند. خانه اول بین ساعت ۸ تا ۹ واقع شده است و ترتیب قرار گیری خانه ها در خلاف جهت عقربه های ساعت است.

 

بسته به آنکه کدام سیاره یا کدام صورت فلکی در خانه ها (که در کتب قدیمی به آنها بیت می گویند) قرار دارد تفسیر های گوناگونی منجر می شود. هر خانه بیانگر قسمت و برهه ایی از زندگی است. در جدول زیر مشخص می شود که هر خانه نمایانگر کدام بخش از زندگی است و کدام سیاره به آن حکمرانی دارد.